Одабир писма

17/01/2021

Сорабија Инфо

За све оне који воле Србију и желе јој добро!

Миодраг Милановић

Историчар Миодраг Милановић припада светском кругуисторичара - структуралиста, живо заинтересован да ре--конструише древне корене српског народа. Пре гна н танкритичан став аутора се не показује тек у самостал ностисуда који се не само разликује од других, већ се одмахразрачунава са тим другим (позитивисти, тито ис ти чкиисторичари, Бечко- берлинска школа), као што се показујеу спремности овог истражитеља древне про ш лости Србада порекне дела која критикује, сматрајући себе позваними овлаштеним да то чини, с једне стране својим сигурнимзнањем и још више својим критери ју мом у истори огра -фији, незадовољан стањем официјелне српске исто ри -огра фије – конвенционалне и комформи стичке. У својојреконструкцији српске повести користи, поред исто риј -ских вести и релевантне научне литера туре, са великомпрегнанцијом, археолошке, етногра ф ске и митолошкеизворе. Kоначан исход овог ис то ри ограф ског подухватаје до те мере успешан да мо жемо говорити о новомкритичком гласу који свакако треба подржати. За књигуСрпски стари век добио је плакету Kарађорђе и наградуМилан Ђ. Милићевић (први секретар САНУ и оснивач СKЗ). Огњенка Михајловић
2 min read

Илирик ( Illyricum), у древно доба северозападни део Балканског полуострва и Јадранског мора, назван је по Илирима. Јужни део земље (Далмација) дошао је под индиректну контролу Рима...

1 min read

Пише: Миодраг Милановић И Прокопије, као Цар-писац (Порфирогенит), пише о импресивним карактеристикама варвара; по њима, у складу са римском историографском...

1 min read

Пише: Миодраг Милановић Пуно пута се постављало питање јесу ли Склави имали поглавице или краљеве током 6. века? Терминологија кориштена...

2020© All rights reserved. | Newsphere by AF themes.